Расписание судов


Расписание обновляется каждые 24 часа

Company Ship Name Voyage Yoko-
hama
Kawa-
saki
Nagoya Kobe Osaka Toyama Maizuru Hakata Fukui Otaru Kisa-
razu
Karatsu Shinmoji Imari Naoetsu Tomakomai Vladivostok
MW-LINE SUN RIO 17 - - - - - - - - - - - - - Jun 21
Cut:Jun 09
- - -
MW-LINE OCEAN PRIDE I 19 - - - - - - Jun
22
- - - - - - - - - -
NAVIS SHIPPING ELGA 21 - - - - - Jun
23
- - - - - - - - - - -
AKSYS HANSUNG 3 - - - - - Jun 24
Cut:Jun 16
- - - - - - - - - - O
NAVIS SHIPPING INDIGIRKA 11 - - - - - Jun 25
Cut:Jun 11
- - - - - - - - - - -
ECL VIKING CORAL 19 Jun 26
Cut:Jun 18
- Jun 29
Cut:Jun 18
Jun 30
Cut:Jun 18
- - - - - - Jun 28
Cut:Jun 18
- - - - - Jul
4
JAL YENISEY 14 - - - - - Jun 26
Cut:Jun 11
- - - - - - - - - - -
K-LINE DONINGTON 3 Jun
28
- Jun
25
Jun
25
- - - - - - - - - - - - -
MW-LINE MIRAI 13 - - - - - - Jun
28
- - - - - - - - - -
AKSYS NEKSU 19 - - - - - Jun 29
Cut:Jun 17
- - - - - - - - - - O
NAVIS SHIPPING ELGA 22 - - - - - Jun 30
Cut:Jun 21
- - - - - - - - - - -
JAL SILVER DREAM 2 - - - - - - - - - - - Jul 02
Cut:Jun 21
- - - - -
DV-AUTOLINE SILVER WAY 1 - - - - - - - - - - - - - - Jul 02
Cut:Jun 24
- -
K-LINE AMERICAN HIGHWAY 186 - - - - Jul
2
- - - - - - - - - - - -
MW-LINE OCEAN PRIDE I 20 - - - - - - Jul
5
- - - - - - - - - -
MW-LINE SUN RIO 18 - - - - - - - - - - - - - Jul 05
Cut:Jun 16
- - -
JAL YENISEY 15 - - - - - Jul 05
Cut:Jun 21
Jul 08
Cut:Jun 23
- - - - - - - - - -
NAVIS SHIPPING INDIGIRKA 12 - - - - - Jul 05
Cut:Jun 22
- - - - - - - - - - -
AKSYS NEKSU 20 - - - - - Jul 06
Cut:Jul 02
- - - - - - - - - - O
JAL KDN-1 2 - - - - - - - - - Jul 09
Cut:Jun 29
- - - - - - -
JAL BAIKAL 7 - - - - - - - - - - - Jul 09
Cut:Jun 07
- - - - -
NAVIS SHIPPING INDIGIRKA 13 - - - - - Jul 09
Cut:Jun 28
- - - - - - - - - - -
NAVIS SHIPPING SOCOL 8 17 - - - - - Jul
10
- - - - - - - - - - -
ECL VIKING CORAL 20 Jul 10
Cut:Jul 06
- Jul 14
Cut:Jul 08
Jul 15
Cut:Jul 09
- - - - - - Jul 12
Cut:Jul 06
- - - - - Jul
19
NAVIS SHIPPING ELGA 24 - - - - - Jul
13
- - - - - - - - - - -
MW-LINE SUN RIO 19 - - - - - - - - - - - - - Jul 13
Cut:Jun 28
- - -
AKSYS NEKSU 21 - - - - - Jul 13
Cut:Jul 06
- - - - - - - - - - O
UNKNOWN SAFE 7 - - - - - Jul
14
- - - - - - - - - - -
MW-LINE MIRAI 15 - - - - - - Jul
14
- - - - - - - - - -
MW-LINE OCEAN PRIDE I 21 - - - - - - Jul
15
- - - - - - - - - -
NAVIS SHIPPING INDIGIRKA 14 - - - - - Jul
16
- - - - - - - - - - -
JAL YENISEY 16 - - - - - Jul 16
Cut:Jul 06
Jul 19
Cut:Jul 09
- - - - - - - - - -
K-LINE ADRIATIC HIGHWAY 123 Jul 17
Cut:Jul 08
- Jul 07
Cut:Jun 28
- - - - - - - - - - - - - -
MW-LINE SUN RIO 20 - - - - - - - - - - - - - Jul 18
Cut:Jul 09
- - -
DV-AUTOLINE SILVER WIND 3 - - - - - - - - - - - - - - Jul 19
Cut:Jul 12
- -
NAVIS SHIPPING ELGA 25 - - - - - Jul 20
Cut:Jul 14
- - - - - - - - - - -
MW-LINE OCEAN PRIDE I 22 - - - - - - Jul
21
- - - - - - - - - -
ECL VIKING CORAL 21 Jul 24
Cut:Jul 16
- Jul 27
Cut:Jul 19
Jul 28
Cut:Jul 20
- - - - - - Jul 26
Cut:Jul 16
- - - - - Aug
1
K-LINE GRAVITY HIGHWAY 53 Jul
26
- - Jul
28
- - - - - - - - - - - - -
JAL YENISEY 17 - - - - - Jul 27
Cut:Jul 14
- - - - - - - - - - -
MW-LINE SUN RIO 21 - - - - - - - - - - - - - Jul 27
Cut:Jul 16
- - -
JAL BAIKAL 8 - - - - - - - - - Jul
27
- - - - - - -
NAVIS SHIPPING INDIGIRKA 15 - - - - - Jul
28
- - - - - - - - - - -
JAL RACER 4 - - - - - Jul
28
- - - - - - - - - - -
NAVIS SHIPPING ELGA 26 - - - - - Jul
30
- - - - - - - - - - -
MW-LINE MIRAI 17 - - - - - - Jul
30
- - - - - - - - - -
AKSYS ELDUGA 21 - - - - - Jul 30
Cut:Jul 20
- - - - - - - - - - O
MW-LINE OCEAN PRIDE I 23 - - - - - - Aug
2
- - - - - - - - - -
AKSYS HANSUNG 4 - - - - - Aug 02
Cut:Jul 26
- - - - - - - - - - O
NAVIS SHIPPING SOCOL 8 19 - - - - - Aug 02
Cut:Jun 28
- - - - - - - - - - -
NAVIS SHIPPING SOCOL 9 12 - - - - - - - - - Aug
3
- - - - - - -
MW-LINE SUN RIO 22 - - - - - - - - - - - - - Aug 03
Cut:Jul 26
- - -
NAVIS SHIPPING INDIGIRKA 16 - - - - - Aug
3
- - - - - - - - - - -
NAVIS SHIPPING ELGA 27 - - - - - Aug
4
- - - - - - - - - - -
AKSYS NEKSU 23 - - - - - Aug 04
Cut:Jul 28
- - - - - - - - - - O
JAL ANGARA 1 - - - - - - Aug 05
Cut:Jul 21
- - - - Aug 03
Cut:Jul 09
- - - - -
K-LINE CANADIAN HIGHWAY 118 Aug
6
- - - - - - - - - - - - - - - -
MW-LINE MIRAI 18 - - - - - - Aug 06
Cut:Jul 27
- - - - - - - - - -
JAL YENISEY 18 - - - - - Aug 07
Cut:Jul 28
Aug 05
Cut:Jul 30
- - - - - - - - - -
MW-LINE OCEAN PRIDE I 24 - - - - - - Aug
7
- - - - - - - - - -
MW-LINE SUN RIO 23 - - - - - - - - - - - - - Aug 10
Cut:Jul 30
- - -
JAL ANGARA 2 - - - - - Aug 10
Cut:Jul 30
- - - - - - - - - - -
ECL VIKING CORAL 22 Aug 12
Cut:Aug 02
- Aug 14
Cut:Aug 02
Aug 16
Cut:Aug 02
- - - - - - Aug 12
Cut:Aug 02
- - - - - Aug
20
JAL RACER 1 - - - - - - - - - Aug 13
Cut:Aug 05
- - - - - - -
DV-AUTOLINE SILVER WAY 5 - - - - - - - - - - - - - - Aug 15
Cut:Aug 02
- -
JAL BAIKAL 9 - - - - - - - - - Aug 17
Cut:Aug 06
- - - - - - -
MW-LINE SUN RIO 24 - - - - - - - - - - - - - Aug
17
- - -
JAL ANGARA 3 - - - - - - Aug 19
Cut:Aug 02
- - - - Aug
17
- - - - -
JAL YENISEY 19 - - - - - Aug 19
Cut:Aug 05
- - - - - - - - - - -
NAVIS SHIPPING ELGA 30 - - - - - - - - - Aug
26
- - - - - - -
K-LINE ORION HIGHWAY 58 Aug
30
- - Aug
23
- - - - - - - - - - - - -
NAVIS SHIPPING NEXT VOYAGE - - - - - O - - - - - - - - - - -
scroll up